Zmiana wymiarów dachu

Procedura umożliwia zmianę wymiarów dachu, takich jak poziom bazowy, górna wysokość dachu łamanego, nachylenia oraz głębokość nadwieszenia. Dotyczy to również grubości połaci dachowych i rodzaju krawędzi dachu.

Uwaga:Aby w dachu utworzyć ścianę szczytową, należy chwycić za dowolny punkt w linii kalenicy i wyciągnąć go poza krawędź dachu.
 1. Zaznacz dach.
 2. W palecie właściwości skonfiguruj ustawienia dachu:
  Aby... Wykonaj następującą operację:
  zmienić wartość grubości W menu Wymiary wpisz wartość parametru Grubość.
  zmienić rodzaj krawędzi W menu Wymiary wybierz nową wartość parametru Cięcie krawędzi.
  zmienić liczbę nachylonych powierzchni W menu Wymiary wybierz nową wartość parametru Kształt.
  dodać lub usunąć nadwieszenie albo zmienić wartość nadwieszenia W menu Wymiary wpisz wartość parametru Nadwieszenie.
  zmienić poziom bazowy W menu Nachylenie dolne wpisz wartość parametru Poziom bazowy.
  zmienić górną wysokość dachu łamanego W menu Nachylenie górne wpisz wartość parametru Wysokość górna.
  zmienić przyrost lub kąt nachylenia każdej powierzchni dachu W menu Nachylenie dolne lub (w przypadku dachu łamanego) Nachylenie górne wpisz wartość parametru odpowiednio Przyrost lub Nachylenie.