Przytnij odnośniki i bloki

Można określić obwiednie tnące w taki sposób, aby był wyświetlany ograniczony fragment rysunku odnośnika lub odniesienia do bloku.

Istnieje możliwość przycinania odnośników, takich jak podkładania DGN, DWF, IMAGE, PDF i odniesienia do bloków. Dzięki obwiedni tnącej można określić części odnośnika lub odniesienia do bloku, które mają być wyświetlane, ukrywając dublujące się części odniesienia wewnątrz obwiedni lub na zewnątrz niej.

Obwiednia tnąca obraz może być polilinią, prostokątem lub wielobokiem z wierzchołkami umieszczonymi w obrębie granic obrazu. Można zmienić obwiednię przyciętego obrazu. W momencie przycinania obwiedni obiekty w odnośniku lub bloku nie są modyfikowane; zmianie ulega wyłącznie sposób ich wyświetlania.

Dzięki poleceniom PRZYTODN, DGNPRZYT, DWFPRZYT, PDFPRZYT i IMAGECLIP można sterować następującymi opcjami wyświetlania:

Steruje widocznością przyciętego obszaru odnośnika lub odniesienia do bloku.

Gdy przycinanie jest wyłączone, obwiednia nie jest wyświetlana i cały odnośnik lub blok są widoczne, przy założeniu że obiekty znajdują się na warstwach, które są włączone i odblokowane.

Wyniki przycinania można włączyć lub wyłączyć za pomocą poleceń przycinania. To określa, czy odcięty obszar jest ukryty, czy wyświetlany.

Sterowanie widocznością w obwiedni tnącej.

Wyświetlaniem obwiedni tnącej można sterować dzięki ramce tnącej. Zmienna systemowa przycinania dla podkładań XREF, PDF, DGN, DWG i IMAGE to kolejno: XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWGFRAME i IMAGEFRAME.

Zmiana obszaru na ukryty wewnątrz lub na zewnątrz obwiedni tnącej

Kiedy zaistnieje potrzeba wyświetlenia ukrytych części przyciętego odniesienia lub odwrotnie, należy użyć uchwytów do zmiany wyświetlania odnośników lub bloków. Dzięki uchwytom umieszczonym w punkcie symetrii na pierwszej krawędzi obwiedni tnącej można odwrócić wyświetlanie przyciętego odniesienia wewnątrz lub na zewnątrz obwiedni.

Uchwyty są widoczne i można ich użyć, kiedy zmienna systemowa przycinania jest włączona, odniesienie jest wybrane i przycięte.

Opcje edycji

Po przycięciu odnośnika lub odniesienia do bloku można te elementy przesuwać, kopiować lub obracać tak samo, jak nieprzycięty odnośnik lub odniesienie do bloku. Obwiednia tnąca zmienia położenie wraz z odniesieniem. Jeżeli odnośnik zawiera zagnieżdżone przycięte odnośniki, w rysunku pojawiają się ich stosowne fragmenty. Jeżeli zostanie przycięty odnośnik nadrzędny, zagnieżdżone odnośniki również zostaną odpowiednio przycięte.

Zmiana wielkości obwiedni tnących

Aby zmienić kształt lub wielkość obwiedni tnącej dla odnośników i odniesień do bloków, można użyć do edycji jej wierzchołków uchwytów, w taki sam sposób, jak przy edycji z ich pomocą innych obiektów.

W przypadku edycji przy użyciu uchwytu obszaru prostokątnego można utrzymać zamknięty prostokątny kształt obwiedni tnącej prostokąta z czterema bokami lub kwadratu, ponieważ dwa wierzchołki po tej samej stronie prostokątnej obwiedni tnącej są edytowane razem.

Uwaga:Obwiednie tnące nie umożliwiają wyświetlania przecinających się nawzajem obwiedni wielobocznych. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a obwiednia zostanie przywrócona do ostatniej obwiedni.

Ograniczenia obwiedni tnących

Podczas przycinania wskazywanego przez odniesienia rysunku lub bloku występują następujące ograniczenia:

 • Obwiednia tnąca może być określona w dowolnym miejscu trójwymiarowej przestrzeni, ale zawsze stosuje się do płaszczyzny równoległej do bieżącego układu LUW.
 • Jeżeli zostanie wybrana polilinia, obwiednia tnąca zostanie ustawiona w płaszczyźnie polilinii.
 • Obrazy w odnośnikach lub blokach są zawsze przycinane w ramach prostokątnego obszaru obejmowanego przez odniesienie. W rzeczywistości po zastosowaniu wieloboku przycinającego do obrazów w rysunkach odniesień zewnętrznych, zostaną one zastosowane do obwiedni tnącej prostokątnej, zawierającej ten wielobok.
Procedury
Aby przyciąć odnośnik
 1. Kliknij kartę Wstawpanel Odniesieniepozycję Przytnij odnośnik. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie przytodn.
 2. Zaznacz odnośnik.
 3. Po wyświetleniu monitu określ nową obwiednię, naciskając klawisz Enter.
 4. Wybierz polilinię albo określ prostokątną lub wieloboczną obwiednię tnącą. Określ rogi lub wierzchołki obwiedni.
 5. (Opcjonalnie) Użyj opcji Odwróć przytnij, aby zmienić obszar, który ma być ukryty na zewnątrz na ukryty wewnątrz obwiedni tnącej.

  Odnośnik jest przycinany na podstawie określonego obszaru.

Uwaga:Można użyć polecenia DGNPRZYT, DWFPRZYT, PDFPRZYT lub PRZYTOBR, aby przyciąć odpowiadające im dołączenia odnośników: DGNDOŁĄCZ, DWFDOŁĄCZ, PDFDOŁĄCZ lub DOŁĄCZOBR.
Aby odwrócić przycięte odniesienie
 1. Wybierz odnośnik lub odniesienie do bloku, które ma zostać przycięte.
 2. Ustaw parametry XCLIPFRAME, DWFFRAME, DGNFRAME, IMAGEFRAME lub PDFFRAME na wartość 1. To spowoduje, że obwiednia tnąca zostanie wyświetlona.
 3. Wybierz obwiednię tnącą, aby wyświetlić uchwyt w punkcie symetrii na pierwszej krawędzi obwiedni tnącej.
 4. Kliknij uchwyt, aby odwrócić wyświetlanie odniesienia przyciętego wewnątrz lub na zewnątrz obwiedni.
Polecenia
DGNPRZYT

Przycina wyświetlanie określonego podkładania DGN do określonej obwiedni.

DWFPRZYT

Umożliwia przycięcie wyświetlania wybranego podkładania DWF lub DWFx do określonej obwiedni.

PRZYTOBR

Umożliwia przycięcie wyświetlania określonego obrazu do określonej obwiedni.

PDFPRZYT

Przycina wyświetlanie określonego podkładania PDF do określonej obwiedni.

PRZYTODN

Przycina wyświetlaną część wybranego odnośnika lub odniesienia do bloku do określonej obwiedni.

Zmienne systemowe
DGNFRAME

Określa, czy ramki podkładania DGN są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku.

DWFFRAME

Określa, czy ramki podkładania DWF lub DWFx są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku.

FRAMESELECTION

Kontroluje, czy ramki obrazu, podkładania lub przycięty odnośnik, mogą być wybrane.

IMAGEFRAME

Decyduje o tym, czy ramki obrazu będą wyświetlane i drukowane.

XCLIPFRAME

Określa, czy obwiednie przycinania odnośnika w bieżącym rysunku są widoczne lub drukowane.