Dołączanie odniesień do rysunku (odnośniki)

Do bieżącego rysunku można wstawić dowolny plik graficzny jako odniesienie zewnętrzne lub odnośnik xref.

W przypadku dołączenia pliku rysunku jako odnośnika tworzone jest łącze od rysunku wskazywanego przez odniesienia do bieżącego rysunku. Wszystkie zmiany wprowadzane w rysunku wskazywanym przez odniesienia są wyświetlane w bieżącym rysunku w momencie jego otwarcia lub ponownego wczytania.

Ten sam plik rysunku można dołączyć jako odnośnik do wielu rysunków jednocześnie. Można też dołączyć wiele rysunków do pojedynczego rysunku.

Narzędzia dołączania odnośników

Odnośnik można dołączyć, stosując wiele metod:

 • Kliknij kartę Widokpanel Paletypaletę Odnośniki.
 • W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie zewodn
 • W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie dołącz.

Można także programu użyć DesignCenter, aby dołączyć odnośniki do rysunku. Użyj narzędzia DesignCenter do prostych załączników, wyświetlania podglądu odniesień do rysunków wraz z ich opisami oraz do szybkiego umiejscawiania odniesień przez przeciąganie.

Odnośnik można dołączyć przez przeciągnięcie go z DesignCenter lub kliknięcie polecenia Dołącz odnośnik w menu skrótów.

Zapisana ścieżka użyta do lokalizacji odnośnika może być ścieżką bezwzględną, względną (częściowo określoną) lub może jej nie być.

Jeśli odnośnik zewnętrzny zawiera zmienne atrybuty bloków, to są one ignorowane.

Uwaga:W przypadku korzystania z palety Odnośniki zaleca się włączenie funkcji automatycznego ukrywania lub zakotwiczenie tej palety. Paleta zostanie wtedy automatycznie ukryta po określeniu punktu wstawienia odnośnika zewnętrznego.

Otrzymywanie powiadomień o dołączonych odnośnikach

Ikona odnośnika jest wyświetlana w prawym dolnym rogu okna aplikacji (na pasku stanu), kiedy odnośniki są dołączone do rysunku.

Jeśli brakuje jednego lub kilku odnośników, do ikony odnośnika dołączany jest znak wykrzyknika. Kliknięcie ikony odnośnika spowoduje wyświetlenie palety Odnośniki.

Podświetlanie odnośników w rysunku

Aby wyszukać odnośnik w złożonym rysunku, należy wybrać element na palecie Odnośniki w celu podświetlenia wszystkich widocznych wystąpień w rysunku. I na odwrót, aby podświetlić nazwę odnośnika w palecie Odnośniki, należy go wybrać na rysunku.

Uwaga:Zmienna systemowa ERHIGHLIGHT określa, czy obiekty, do których występują odniesienia, są wyróżnione. Podświetlanie można wyłączyć, aby zwiększyć wydajność.

Sterowanie właściwościami warstw, do których istnieją odniesienia

Można określić widoczność, kolor, rodzaj linii i inne właściwości warstw odnośnika. Zmiany te mogą być trwałe lub tymczasowe. Jeżeli zmienna systemowa VISRETAINma wartość 0, zmiany te będą miały wpływ wyłącznie na bieżącą sesję rysunku. Zmiany są odrzucane w chwili zakończenia sesji rysowania oraz przy ponownym wczytaniu lub odłączeniu odnośnika.

Można również sterować zaciemnieniem wyświetlania odnośnika DWG. Zmienna systemowa XDWGFADECTL definiuje procent zaciemniania wszystkich odnośników DWG.

Obwiednie tnące odnośnika

Rysunki mogą zawierać przycięte odnośniki. Aby wyświetlić obwiednię tnącą, można włączyć zmienną systemową XCLIPFRAME.

Dołączenia z produktów edukacyjnych

W przypadku otwarcia, wstawiania lub dołączania odnośnika z produktu edukacyjnego firmy Autodesk, wydruk rysunku zawiera następujący napis: „UTWORZONY W WERSJI EDUKACYJNEJ PRODUKTU FIRMY AUTODESK.”

Procedury
Aby dołączyć odnośnik zewnętrzny
 1. Kliknij kartę Wstawpanel Odniesieniepozycję Dołącz. W wierszu polecenia wprowadź wartość dołącz.
 2. W oknie dialogowym Wybierz plik odnośnika wybierz pliki, które mają zostać dołączone, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. W oknie dialogowym Dołącz odnośnik, w polu Typ odnośnika, wybierz opcję Zamocowanie.
 4. Określ punkt wstawienia, skalę i kąt obrotu. Włącz opcję Wskaż na ekranie, aby użyć urządzenia wskazującego.

  Dołączony odnośnik zawiera wszystkie odnośniki zagnieżdżone.

 5. Kliknij przycisk OK.
Aby dołączyć lub nałożyć odnośnik za pomocą DesignCenter
 1. Kliknij kartę Widok panel Palety DesignCenter.
 2. W obszarze zawartości lub w oknie dialogowym Wyszukaj odszukaj odnośnik do pliku DWG, który ma zostać dołączony lub nałożony.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Przenieś odnośnik do pliku DWG do otwartego rysunku.
 4. Zwolnij prawy przycisk urządzenia wskazującego. Kliknij opcję Dołącz jako odnośnik.
 5. W oknie dialogowym Odnośnik, w polu Typ, wybierz opcję Dołączony lub Nakładkowy.
 6. Wprowadź wartości dla punktu wstawienia, skali i obrotu lub wybierz opcję Określ na ekranie, aby użyć urządzenia wskazującego.
 7. Kliknij przycisk OK.

  Odnośnik można również dołączyć przez przeciągnięcie lub kliknięcie opcji Dołącz jako odnośnik w menu skrótów.

 8. Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić pliki odnośników według typów na palecie Odnośniki
 1. Kliknij kartę Wstaw panel Odniesienie uruchamianie okna dialogowego.
 2. Na palecie Odnośniki, w okienku Odniesienia pliku kliknij przycisk Lista.
 3. Kliknij kolumnę Ikona.

  Dołączone pliki odnośników zostaną posortowane według typów w widoku listy.

Aby dopasować zaciemnienie wyświetlania odnośnika DWG
 1. Kliknij kartę Wstaw panel Odniesienie Przygaszanie odnośnika.
 2. Przeciągnij suwak, aby dostosować zaciemnienie wyświetlania odnośnika DWG.

  Odnośnik DWG zostanie przygaszony wraz z przeciąganiem suwaka.

Polecenia
ADCENTER

Zarządza zawartością rysunku i wstawia obiekty jako bloki, odnośniki i wzory kreskowania.

ZEWODN

Otwiera paletę Odnośniki.

ZEWODNZAMKNIJ

Zamyka paletę Odnośniki.

USTAWZASOBNIK

Steruje wyświetlaniem ikon i powiadomień w zasobniku paska stanu.

XDOŁĄCZ

Wstawia plik DWG jako odnośnik zewnętrzny (xref).

ODNOŚNIK

Uruchamia polecenie ZEWODN.

Zmienne systemowe
ERHIGHLIGHT

Pozwala na określenie, czy nazwy odniesień lub obiekty odniesień mają być podświetlane po wybraniu ich odpowiedników na palecie Odnośniki lub w oknie rysunku.

ERSTATE

Wskazuje, czy paleta Odnośniki jest otwarta czy zamknięta.

INDEXCTL

Określa, czy indeksy warstw i przestrzenny są tworzone i zapisywane w plikach rysunków.

TRAYICONS

Określa, czy na pasku stanu wyświetlany jest zasobnik.

TRAYNOTIFY

Określa, czy w zasobniku pasku stanu wyświetlane są powiadomienia na temat usług.

TRAYTIMEOUT

Steruje czasem (w sekundach), co jaki wyświetlane są powiadomienia o usługach.

VISRETAIN

Kontroluje właściwości warstw zależnych od odnośników.

XDWGFADECTL

Steruje przyciemnianiem wszystkich obiektów odnośników DWG.

XLOADCTL

Włącza i wyłącza wczytywanie odnośników na żądanie oraz określa, czy odnośnik otwiera rysunek, do którego się odnosi, czy kopię.

XLOADPATH

Tworzy ścieżkę do przechowywania tymczasowych kopii plików odnośników wczytywanych na żądanie.

XREFNOTIFY

Steruje powiadamianiem o zaktualizowanych i brakujących odnośnikach.