Tworzenie powierzchnie NURBS

Powierzchnie NURBS można tworzyć przez włączenie opcji tworzenia elementów NURBS i zastosowanie wielu z tych samych poleceń, które umożliwiają generowanie powierzchni proceduralnych. Istniejące powierzchnie proceduralne również można przekształcić w powierzchnie NURBS.

Powierzchnie NURBS (niejednorodne wymierne splajny typu B, Non-Uniform Rational B-Splines) są częścią zestawu obiektów służących do modelowania 3D oferowanych w programie AutoCAD (oprócz brył 3D, powierzchni proceduralnych i siatek).

Powierzchnie NURBS są oparte na krzywych Beziera lub splajnach. Dlatego w definiowaniu krzywej lub powierzchni NURBS ważne są ustawienia, takie jak stopień, punkty dopasowania, wierzchołki sterujące, wagi i parametryzacja węzłów. W programie AutoCAD splajny są tak optymalizowane, aby tworzyć powierzchnie NURBS, w których można sterować wieloma z tych opcji (zobacz temat SPLAJN i EDSPLAJN). Na ilustracji poniżej pokazano wierzchołki sterujące wyświetlane po wybraniu splajnu lub powierzchni NURBS.

Dwie metody tworzenia powierzchni NURBS

Powierzchnie NURBS można tworzyć na dwa sposoby:

 • Zmienna systemowa SURFACEMODELINGMODE — kiedy ta zmienna systemowa jest ustawiona na wartość 1, można użyć dowolnego polecenia tworzenia powierzchni.
 • Polecenie PRZEKSZTAŁĆWNURBS — tym poleceniem można przekształcić wszystkie istniejące powierzchnie.

Jest ważne, aby dobrze zaplanować modelowanie NURBS, ponieważ powierzchni tego typu nie można przekształcić z powrotem w powierzchnie proceduralne.

Procedury
Tworzenie powierzchni NURBS przez wyciąganie złożone
 1. Kliknij kolejno kartę Powierzchniapanel UtwórzTworzenie obiektów NURBS W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie przekształćwnurbs (jeśli nie jest jeszcze włączone).
 2. Kliknij kolejno kartę Powierzchniapanel UtwórzWyciągnięcie. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie wyciągnięcie.
 3. Wybierz profile przekrojów i naciśnij klawisz Enter. Wybierz je w kolejności, w której ma przez nie przechodzić nowy obiekt 3D.

  Po wyciąganiu złożonym oryginalne obiekty zostaną usunięte lub zachowane w zależności od ustawienia zmiennej systemowej DELOBJ.

Przekształcanie bryły w powierzchnię NURBS
 1. Kliknij kolejno kartę Powierzchniapanel Wierzchołki sterującePrzekształć w obiekt NURBS. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie przekształćwnurbs.
 2. Wybierz bryłę i naciśnij klawisz Enter. Obiekt jest przekształcany w wiele powierzchni NURBS (każda powierzchnia stanowiąca podobiekt staje się osobną powierzchnią).
  Uwaga:Aby wyświetlić wierzchołki sterujące, kliknij kolejno kartę Powierzchniapanel Wierzchołki sterującePokaż wierzchołki sterujące. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie pokażpunktster
Przekształcanie obiektu siatkowego w powierzchnię NURBS
 1. Kliknij Karta SiatkaPrzekształć siatkęPrzekształć w powierzchnię. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie konwnapow.
 2. Wybierz siatkę i naciśnij klawisz Enter.

  Obiekt zostanie przekształcony w powierzchnię proceduralną.

 3. Kliknij Karta Powierzchniapanel UtwórzTworzenie obiektów NURBS. W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie przekształćwnurbs.

  Obiekt zostanie przekształcony w powierzchnię NURBS.

  Uwaga:Aby wyświetlić wierzchołki sterujące, kliknij kolejno kartę Powierzchniapanel Wierzchołki sterującePokaż wierzchołki sterujące.W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie pokażpunktster
Polecenia
PRZEKSZTAŁĆWNURBS

Umożliwia przekształcenie powierzchni i brył 3D w powierzchnie NURBS.

POKAŻPUNKTSTER

Umożliwia wyświetlenie wierzchołków sterujących dla określonych krzywych lub powierzchni NURBS.

WYCIĄGNIJ

Umożliwia utworzenie powierzchni lub bryły 3D przez wydłużenie wymiarów obiektu.

LISTA

Wyświetla dane właściwości wybranych obiektów.

WYCIĄGNIĘCIE

Tworzy powierzchnię lub bryłę 3D w obszarze między wieloma przekrojami poprzecznymi.

ZMIERZGEOM

Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów lub ciągu punktów.

PRZEKRĘĆ

Umożliwia utworzenie powierzchni lub bryły 3D przez przeciąganie obiektu wokół osi.

SPLAJN

Tworzy gładką krzywą przechodzącą przez zbiór punktów dopasowania lub obok niego albo zdefiniowaną przez wierzchołki w tolerancji kształtu i położenia.

EDSPLAJN

Zmienia parametry splajnu lub konwertuje polilinie dopasowane do splajnu na splajn.

POŁĄCZPOW

Umożliwia utworzenie ciągłej powierzchni połączenia między dwiema istniejącymi powierzchniami.

WYDŁUŻPOW

Umożliwia wydłużenie powierzchni o określoną odległość.

ZAOKRĄGLPOW

Umożliwia utworzenie zaokrąglonej powierzchni między dwiema innymi powierzchniami.

POWNASIATCE

Umożliwia utworzenie powierzchni w przestrzeni między kilkoma krzywymi w kierunkach U i V (w tym powierzchni i podobiektów krawędzi brył).

ODSUNPOW

Umożliwia utworzenie równoległej powierzchni w określonej odległości od powierzchni oryginalnej.

ZAMKPOW

Umożliwia utworzenie nowej powierzchni przez wygenerowanie zamknięcia nad krawędzią powierzchni tworzącej zamkniętą pętlę.

SKOS

Umożliwia utworzenie powierzchni lub bryły 3D przez ukosowanie obiektu 2D lub 3D albo podobiektu wzdłuż ścieżki.

Zmienne systemowe
SURFACEMODELINGMODE

Umożliwia określenie, czy powierzchnie będą tworzone jako powierzchnie proceduralne czy jako powierzchnie NURBS.