Okno dialogowe Ustawienia tabeli stylów wydruku

Określa ustawienia dla tabel ze stylami wydruku.

Metody dostępu

 Urządzenie wskazujące: Okno dialogowe Opcje, karta Wydruk i publikacja

Lista opcji

Wyświetlane są następujące opcje.

Domyślne zachowanie stylów wydr. dla nowych rys.

Określa tryb stylu wydruku, zależny od koloru lub nazwany, który jest używany w przypadku otwierania rysunku utworzonego w starszej wersji programu niż AutoCad 2000 lub tworzenia od początku nowego rysunku bez korzystania z szablonu rysunku.

Styl wydruku jest zestawem ustawień właściwości zdefiniowanych w tabeli stylów wydruku i jest stosowany podczas wydruku rysunku. Zmiana ustawienia domyślnego stylu wydruku w oknie dialogowym Opcje nie ma wpływu na bieżący rysunek.

Domyślnym ustawieniem stylu wydruku jest Użyj stylów wydruku zależnych od koloru. Domyślnie lista Styl wydruku na pasku narzędzi Właściwości nie jest dostępna. Staje się ona dostępna, kiedy wybierze się opcję Użyj nazwanych stylów wydruku i otworzy nowy rysunek. (zmienna systemowa PSTYLEPOLICY)

Użyj stylów wydruku zależnych od koloru

Używa stylów wydruku zależnych od koloru zarówno w nowych rysunkach, jak również w rysunkach utworzonych w programie AutoCAD w wersji 14 lub starszej. (PSTYLEPOLICY zmienna systemowa = 1)

Style wydruku zależne od koloru wykorzystują numery z indeksu kolorów AutoCAD do utworzenia pliku tabeli stylów wydruku z rozszerzeniem .ctb. Każdy kolor jest określony przez nazwę lub liczbę z zakresu od 1 do 255. Można przypisać numer każdego koloru do innego pisaka na ploterze pisakowym, aby otrzymać różne ustawienia właściwości na drukowanym rysunku. Po wybraniu tej opcji styl wydruku zostanie utworzony dla każdego ustawienia koloru.

Gdy rysunek zostanie zapisany z domyślną wartością opcji Użyj stylów wydruku zależnych od koloru, można go przekształcić w Użyj nazwanych stylów wydruku za pomocą poleceń KONWERSJACTB i KONWERSJASTYLWYDRUKU.

Użyj nazwanych stylów wydruku

Wykorzystuje nazwane style wydruku zarówno w nowych rysunkach, jak i na rysunkach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD. Styl wydruku jest zdefiniowany w tabeli stylów wydruku dołączonej do układu. Tabele nazwanych stylów wydruku są plikami o rozszerzeniu .stb. (Zmienna systemowa PSTYLEPOLICY = 0)

Gdy rysunek zostanie zapisany z nazwanymi stylami wydruku jako domyślnymi, można je przekształcić na style wydruku zależne od koloru za pomocą poleceń KONWERSJACTB i KONWERSJASTYLWYDRUKU. Jednak po przekształceniu rysunku używającego tabeli nazwanych stylów wydruku na rysunek używający tabeli stylów wydruku zależnych od koloru za pomocą polecenia KONWERSJASTYLWYDRUKU tego rysunku nie można przekształcić z powrotem na używający tabeli nazwanych stylów wydruku za pomocą KONWERSJASTYLWYDRUKU.

Bieżące ustawienia tabeli stylów wydruku

Określa ustawienia bieżącej tabeli ze stylami wydruku, które zostaną zastosowane do nowych rysunków.

Domyślna tabela stylów wydruku

Określa domyślną tabelę stylów wydruku dołączaną do nowych rysunków. Tabela stylów wydruku jest plikiem z rozszerzeniem .ctb lub .stb, który zawiera i definiuje style wydruku.

Podczas korzystania ze stylów wydruku zależnych od koloru w tym polu będzie wyświetlana lista wszystkich tabel stylów wydruku zależnych od koloru, odnalezionych w ścieżce wyszukiwania, jak również pozycja Brak. Podczas korzystania z nazwanych stylów wydruku wyświetlana jest lista wszystkich tabel nazwanych stylów wydruku.

Domyślny styl wydruku dla warstwy 0

Określa domyślny styl wydruku dla wszystkich warstw rysunku w przypadku otwierania rysunku utworzonego w starszej wersji programu niż AutoCad 2000 lub dla warstwy 0 w przypadku tworzenia od początku nowego rysunku bez korzystania z szablonu rysunku.

(zmienna systemowa DEFLPLSTYLE)

Domyślny styl wydruku dla obiektów

Określa domyślny styl wydruku dla nowych obiektów w rysunku w przypadku otwierania rysunku utworzonego w starszej wersji programu niż AutoCad 2000 lub tworzenia od początku nowego rysunku bez korzystania z szablonu rysunku.

(zmienna systemowa DEFPLSTYLE)

Dodaj lub edytuj tabele stylów wydruku

Wyświetla Menedżera stylów wydruku (okno Eksploratora Windows), w którym można utworzyć lub zmodyfikować tabele stylów wydruku.