Rysowanie łuków

Aby narysować łuk, można określić różne kombinacje środka, końca, punktu początkowego, promienia, kąta cięciwy i zwrotu.

Łuki można tworzyć na kilka sposobów. Z wyjątkiem pierwszej metody, są one rysowane przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, od punktu początkowego do końcowego.

Rysowanie łuków przez podanie trzech punktów

Łuk można utworzyć przez określenie 3 punktów. W tym przykładzie punkt początkowy łuku został zlokalizowany względem końca linii. Drugi punkt łuku został zlokalizowany względem środkowego okręgu na ilustracji.

Rysowanie łuków przez podanie początku, środka i końca

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, środek i trzeci punkt określający punkt końcowy.

Promień jest określany na podstawie odległości między punktem początkowym a środkiem. Punkt końcowy jest określany na podstawie linii od środka, przechodzącej przez trzeci punkt. Wynikowy łuk jest tworzony zawsze w lewo od punktu początkowego.

Korzystając z innych opcji można określić, czy pierwszy ma być punkt początkowy czy punkt środkowy.

Rysowanie łuków przez podanie początku, środka i kąta

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, środek i kąt rozwarcia łuku.

Promień jest określany na podstawie odległości między punktem początkowym a środkiem. Drugi koniec łuku jest określany przez określenie kąta rozwarcia łuku, w którym środek łuku stanowi wierzchołek. Wynikowy łuk jest tworzony zawsze w lewo od punktu początkowego.

Korzystając z innych opcji można określić, czy pierwszy ma być punkt początkowy czy punkt środkowy.

Kąt rozwarcia wyznacza koniec łuku. Użyj metody Początek, Koniec, Kąt, kiedy znasz oba punkty końcowe, ale nie możesz wybrać punktu środkowego.

Rysowanie łuków przez podanie początku, środka i długości

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, środek i długość cięciwy.

Promień jest określany na podstawie odległości między punktem początkowym a środkiem. Drugi koniec łuku jest określany na podstawie długości cięciwy między punktem początkowym i końcowym łuku. Wynikowy łuk jest tworzony zawsze w lewo od punktu początkowego.

Korzystając z innych opcji można określić, czy pierwszy ma być punkt początkowy czy punkt środkowy.

Długość cięciwy łuku wyznacza kąt rozwarcia.

Rysowanie łuków przez podanie początku, końca i kąta

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, punkt końcowy i kąt rozwarcia łuku.

Kąt rozwarcia łuku między punktami końcowymi łuku determinuje środek i promień łuku.

Rysowanie łuków przez podanie początku, końca oraz kierunku

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, punkt końcowy i kierunek stycznej w punkcie początkowym.

Kierunek stycznej można określić, ustalając położenie punktu na żądanej linii stycznej albo wpisując kąt. Ustalenie, który punkt końcowy steruje styczną, jest możliwe przez zmianę kolejności określania dwóch punktów końcowych.

Rysowanie łuków dzięki podaniu początku, końca oraz promienia

Łuk można utworzyć, podając punkt początkowy, punkt końcowy i promień.

Kierunek wypukłości łuku jest ustalany na podstawie kolejności, w której zostaną określone punkty końcowe. Promień można określić, wprowadzając jego wartość bezpośrednio lub określając punkt w odległości równej żądanej długości promienia.

Rysowanie przyległych stycznych łuków i linii

Zaraz po utworzeniu łuku można rozpocząć tworzenie linii stycznej do łuku w punkcie końcowym, uruchamiając polecenie LINIAi naciskając klawisz Enter w odpowiedzi na monit Określ pierwszy punkt. Należy podać jedynie długość linii.

Natychmiast po utworzeniu linii lub łuku można utworzyć łuk, który będzie styczny w punkcie końcowym, uruchamiając polecenie ŁUK i naciskając klawisz Enter po wyświetleniu monitu Określ punkt początkowy. Należy podać jedynie punkt końcowy łuku.

Procedury
Aby narysować łuk przez określenie trzech punktów
 1. Kliknij kolejno kartę Początekpanel Rysujlistę rozwijaną Łuk 3 punkty. W wierszu polecenia wprowadź łuk.
 2. Określ punkt początkowy.
 3. Określ punkt na łuku.
 4. Określ punkt końcowy.
Aby narysować łuk przez określenie punktu początkowego, środka i końca
 1. Kliknij kolejno kartę Początekpanel Rysuj listę rozwijaną Łuk Początek, środek, koniec. W wierszu polecenia wprowadź łuk.
 2. Określ punkt początkowy.
 3. Określ środek.
 4. Określ punkt końcowy.
Aby kontynuować łuk linią styczną
 1. Zakończ łuk.
 2. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel RysujLinia. W wierszu polecenia wprowadź polecenie linia.
 3. Naciśnij klawisz Enter przy pierwszym monicie.
 4. Wprowadź długość linii i naciśnij klawisz Enter.
LINIA Aby kontynuować łuk łukiem stycznym
 1. Zakończ łuk.
 2. Kliknij kolejno kartę Początekpanel Rysujlistę rozwijaną ŁukSzereg. W wierszu polecenia wprowadź łuk.
 3. Określ drugi koniec łuku stycznego.
Polecenia
ŁUK

Tworzy łuk.

LINIA

Tworzy prostoliniowe segmenty linii.

ODSUŃ

Tworzy koncentryczne okręgi, linie równoległe i krzywe równoległe.

ROZDZ

Ustawia rozdzielczość obiektów w bieżącej rzutni.

Zmienne systemowe
ANGDIR

Ustawia kierunek kątów dodatnich.

LASTANGLE

Przechowuje końcowy kąt ostatnio wprowadzonego łuku względem płaszczyzny XY bieżącego układu LUW w bieżącym obszarze.

WHIPARC

Określa, czy wyświetlane okręgi i łuki są gładkie.