Informacje na temat ramek rysunkowych i tabelek rysunkowych

Użyj ramki i tabelki rysunkowej, aby określić skalę rysunku i zakończyć rysowanie. Granicę rysunku można wstawić na dowolnym etapie procesu projektowania.

Przed wykreśleniem rysunku do tabelki można wstawić datę wydruku.

Program AutoCAD Mechanical umieszcza ramkę i tabelkę rysunkową na warstwie AM_BOR (warstwa specjalna), którą można wyłączyć przy użyciu polecenia AMLAYTIBLO (Włącz/wyłącz warstwę tabelki rysunkowej). Wyłączenie warstwy AM_BOR jest przydatne do wykreślania koncepcji wydruku rysunku, jeżeli dla rysunku ma być ustawiony tylko bazowy współczynnik skali.

Wstaw ramkę rysunkową za pomocą okna dialogowego ramki i tabelki rysunkowej, gdzie można określić tabelkę rysunkową, format papieru oraz skalę. Określ wysokość oraz szerokość sekcji rysunkowej, aby określić skalę.

Jeśli podczas wstawiania ramki rysunek zawierał obiekty, to mogą być one ponownie przeskalowane i ręcznie lub automatycznie przesunięte w odpowiednie miejsce znajdujące się wewnątrz obszaru ograniczonego ramką.

Wpisy do tabelki rysunkowej można wstawiać do pola tekstowego z punktem informacyjnym. Dane dla ramki lub tabelki rysunkowej można również importować z pliku zewnętrznego.

Jeśli ramka rysunkowa już istnieje, wyświetlone zostanie okno dialogowe edycji ramki i tabelki rysunkowej. Za pomocą tego okna można edytować istniejące lub wstawiać nowe ramki rysunkowe z tabelką.

Program AutoCAD Mechanical kieruje ramki i tabelki rysunkowe do GUW (niezależnie od bieżącego LUW).

Ramka rysunkowa i tabelka rysunkowa są różnymi blokami, które można dostosowywać do swoich potrzeb. Program AutoCAD Mechanical zawiera wiele standardowych ramek i tabelek rysunkowych. Domyślne ramki są zapisane w katalogu acadm/gen/dwg/format. Domyślne tabelki rysunkowe są zapisane w katalogu acadm/gen/dwg/title.

Uwaga:Do tabelki rysunkowej można wstawić linię rewizji.

Procedury
Aby wyznaczyć skalę bazując na istniejących obiektach rysunkowych

Aby obliczyć współczynnik skali dla ramki rysunkowej, zaznacz wszystkie obiekty, które mają być dołączone do formatu ramki rysunkowej, lub określ wysokość i szerokość ramki rysunkowej.

 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. W oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wykonaj następujące operacje:
  • Tabelka rysunkowa: Wybierz tabelkę rysunkową z listy.
  • Format papieru: Wybierz format papieru z listy.
 3. Wybierz polecenie Oblicz <.
 4. Wybierz obiekty (lub naciśnij klawisz ENTER, aby określić długość/szerokość).
 5. Naciśnij klawisz ENTER.
 6. Określ pierwszy punkt szerokości rysunku lub wprowadź wartość z klawiatury.
 7. Określ drugi punkt dla szerokości.
 8. Określ pierwszy punkt wysokości rysunku lub wprowadź wartość z klawiatury.
 9. Określ drugi punkt dla wysokości.
Uwaga:Jeśli na etapie 4 zostały wybrane obiekty, program porówna rozmiary istniejących obiektów z wybranym formatem ramki i obliczy współczynnik skali tak, aby wszystkie wybrane części były jak największe w obrębie ramki.
Aby wstawić arkusz rysunkowy z tabelką rysunkową

Można wstawiać jedną lub wiele ramek rysunkowych z tabelkami rysunkowymi na dowolnym etapie tworzenia rysunku. Obiekty znajdujące się w rysunku mogą być wybierane aby umieścić je centralnie w obszarze arkusza. Można też wykonywać na nich automatyczne przeskalowanie (teksty, symbole, wymiary) aby dopasować je do wybranej skali arkusza.

 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. W oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wykonaj następujące operacje:
  • Tabelka rysunkowa: Określ tabelkę rysunkową z listy.
  • Format papieru: określ format papieru.
  • Współczynnik skali: ustaw współczynnik skali.
  • Zaznacz pole wyboru Zastosuj zmianę skali.
  • Zaznacz pole wyboru Przesuń obiekty.
  • Kliknij przycisk OK.
 3. Określ punkt wstawienia ramki rysunkowej. Kliknij punkt w obszarze rysunku lub naciśnij klawisz ENTER, aby wstawić ramkę w punkcie o współrzędnych 0,0,0.
 4. W oknie dialogowym Edycja atrybutów edytuj lub dodaj dane.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz obiekty do wyśrodkowania i przeskalowania w obrębie wstawionej ramki rysunkowej.
 7. Przenieść wybrane obiekty do żądanego miejsca w ramce rysunkowej.
Uwaga:Jeśli w obszarze rysunku istnieje co najmniej jedna ramka rysunkowa, można określić, czy ma zostać wstawiona dodatkowa ramka rysunkowa czy ma zostać zmieniona istniejąca ramka lub tabelka rysunkowa.
Wstawianie dodatkowej ramki rysunkowej z tabelką rysunkową

Dodatkowe ramki rysunkowe można wstawiać niezależnie od stanu projektu. Obiekty znajdujące się w rysunku mogą być wybierane aby umieścić je centralnie w obszarze arkusza. Można też wykonywać na nich automatyczne przeskalowanie (teksty, symbole, wymiary) aby dopasować je do wybranej skali arkusza.

 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. Okno dialogowe edycji ramki/tabelki rysunkowej.
  • Wybierz opcję Nowa ramka/tabelka rysunkowa.
  • Kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym ramek i tabelek rysunkowych wykonaj następujące operacje:
  • Blok tabelki: Wybierz tabelkę rysunkową z listy.
  • Format papieru: określ format papieru.
  • Współczynnik skali: ustaw współczynnik skali.
  • Włącz opcję Zastosuj zmianę skali.
  • Włącz opcję Przesuń obiekty.
  • Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij punkt na rysunku, aby wstawić ramkę rysunkową.
 5. W oknie dialogowym Edycja atrybutów edytuj lub dodaj dane.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Wybierz obiekty do wyśrodkowania i przeskalowania w obrębie wstawionej ramki rysunkowej.
 8. Przenieść wybrane obiekty do żądanego miejsca w ramce rysunkowej.
Aby utworzyć plik importu dla danych tabelki rysunkowej

Plik, z którego będą importowane informacje do tabelek rysunkowych, musi być plikiem w formacie ASCII z rozszerzeniem .tit.

Dwie pierwsze linie muszą zawierać następujące informacje:

 • 1. Współczynnik skali, na przykład 1:2
 • 2. Format rysunku, na przykład A2

  Pozostałych linii opcjonalnych można użyć do odwzorowania atrybutów tabelki rysunkowej na odpowiedni skojarzony tekst. Przykład:

 • 3. (“GEN-TITLE-DWG” “nazwa pliku”)
 • 4. (“GEN-TITLE-NAME” “nazwisko konstruktora”)

Przykład:

1:10

C2

(“GEN-TITLE-DWG" "Proj_mostu2002”)

(“GEN-TITLE-MAT1" "Stal”)

(“GEN-TITLE-NAME" "Piotr Draft”)

(“GEN-TITLE-CHKM" "Karol Check”)

Uwaga:
 • Jeśli brakuje dowolnego parametru, program nie wypełnia odpowiednich atrybutów żadnymi wartościami.
 • Program nie zezwala na puste wiersze w pliku.
 • Aby w tabelce rysunkowej użyć cudzysłowów, na przykład do zaznaczenia miar calowych, należy przed cudzysłowem dodać lewy ukośnik “USC 3/4\”” jest wyświetlane jako USC 3/4”
Edycja ramki i tabelki rysunkowej

Użyj superedycji lub polecenia AMTITLE, aby edytować ramkę rysunkową lub tabelkę rysunkową. Polecenie AMTITLE współpracuje z ramkami rysunkowymi i tabelkami rysunkowymi, które znajdują się już w obszarze rysunku.

Zmienianie ramki rysunkowej za pomocą Super edycji
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie AMPOWEREDIT lub kliknij dwukrotnie ramkę rysunkową.
 2. W oknie dialogowym Ramki tabelki rysunkowe edytuj ustawienia.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Wybierz obiekty, które zostaną przeniesione do zmienionej ramki rysunkowej.
Uwaga:Etap 4 jest wymagany tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Przesuń obiekty.
Zmienianie tabelki rysunkowej za pomocą superedycji
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie AMPOWEREDIT lub kliknij dwukrotnie tabelkę rysunkową.
 2. W oknie dialogowym Zmień dane tabelki rysunkowej edytuj ustawienia.
 3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:Nie można zmienić rozmiaru ani skali tabelki rysunkowej. Aby zmienić te ustawienia, ponownie uruchom polecenie AMTITLE lub kliknij dwukrotnie ramkę rysunkową.
Aby zmienić ramkę lub tabelkę rysunkową za pomocą przynajmniej jednej ramki rysunkowej
 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. W oknie dialogowym Edycja ramki / tabelki rysunkowej wybierz opcję Zmień ramkę / tabelkę rysunkową.
 3. Wybierz opcje, które chcesz zmienić.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe zmień cokolwiek.
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:Dostępność opcji w oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe zależy od opcji wybranych w oknie dialogowym Edycja ramki/tabelki rysunkowej.
Odzyskiwanie informacji z odnośników do punktów informacyjnych

Jeśli obszar rysunku zawiera jedno lub więcej punktów informacyjnych, program może skopiować informacje z nich do tabelki rysunkowej.

 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. W oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wprowadź niezbędne dane i wybierz opcję Pobierz z punktu informacyjnego.
 3. Wskaż punkt wstawienia dla ramki rysunkowej.
 4. Wybierz punkt informacyjny zawierający dane, które chcesz skopiować do tabelki rysunkowej.
 5. W oknie dialogowym Zmiana danych tabelki rysunkowej wprowadź dodatkowe wpisy.
Uwaga:Program wyróżni na rysunku wybranym w punkcie 4 punkty informacyjne, które można wybrać.
Aby wyświetlić właściwości zespołu w tabelce rysunkowej
 1. Kliknij kolejno kartę Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. W wierszu polecenia wpisz: AMTITLE.
 2. W oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wprowadź niezbędne dane i wybierz opcję Pobierz z właściwości zespołu.
 3. Wskaż punkt wstawienia dla ramki rysunkowej.
 4. W oknie dialogowym Zmiana danych tabelki rysunkowej wprowadź dodatkowe wpisy.
Dodawanie tabelek rysunkowych rozszerzenia

Przycisk Tabelki rysunkowe rozszerzenia otwiera okno dialogowe Tabelki rysunkowe rozszerzenia, które umożliwia dodanie dwóch dodatkowych tabelek rysunkowych. W przypadku zmiany formatu papieru opcje w oknie dialogowym Tabelki rysunkowe rozszerzenia umożliwiają zmianę zgodnie z nowym formatem.

 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie AMTITLE lub kliknij dwukrotnie tabelkę rysunkową na rysunku.
 2. W sekcji Tabelka rysunkowa kliknij przycisk Tabelki rysunkowe rozszerzenia.
 3. W oknie dialogowym Tabelki rysunkowe rozszerzenia kliknij rozszerzenia, które chcesz dodać do rysunku. Po kliknięciu każdego rozszerzenia w polu jest automatycznie wstawiane domyślne rozszerzenie.
 4. Aby zmienić typ rozszerzenia, kliknij strzałkę w dół w polu i wybierz inny typ rozszerzenia.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe.
Polecenia
AMLAYTIBLO

Przełącza widoczność warstwy przypisanej do tabelek rysunkowych i ramek rysunkowych (domyślnie AM_BOR).

 Wstążka: Karta Narzędzia główne panel Warstwy Pokaż/ukryj warstwę tabelki rysunkowej. Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Narzędzia warstw programu Mechanical
 Menu: Format Narzędzia warstwy Pokaż/ukryj warstwę tabelki rysunkowejNie występuje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amlaytiblo

Warstwą domyślną dla tabelek rysunkowych i ramek rysunkowych jest warstwa AM_BOR. Aby dowiedzieć się, które warstwy w bieżącym rysunku są zarezerwowane dla tabelek rysunkowych i ramek rysunkowych, należy skorzystać z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu.

AMPLOTDATE

Wstawia bieżącą datę w dolnym prawym narożniku wszystkich tabelek rysunkowych w rysunku.

 Wstążka: Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Tytuł i rewizja rysunku
 Menu: Opisz Tytuł i rewizja rysunku Data wydruku w tabelceNie istnieje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amplotdate

Domyślnie z tym poleceniem działają tylko tabelki rysunkowe oparte na normie DIN.

Uwaga:
 • Jeżeli bieżąca data kreślenia nie jest identyczna ze wstawioną datą, program wyświetli pole komunikatu umożliwiające zaktualizowanie daty kreślenia w tabelce rysunkowej.
 • Aby tabelka rysunkowa niezgodna z normą DIN reagowała na to polecenie, należy wstawić do niej atrybut GEN-TITLE-PLOT.
 • Aby zmienić format daty istniejącej tabelki rysunkowej, należy zmienić krótki format daty systemu Windows (korzystając z apletu Opcje regionalne i językowe dostępnego w Panelu sterowania) i wstawić ponownie tabelkę rysunkową.

AMTITLE

Wstawia ramkę rysunkową z tabelką rysunkową.

 Wstążka: Karta Opisz panel Układ Ramka i tabelka rysunkowa. Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Tytuł i rewizja rysunku
 Menu: Opisz Tytuł i wersja rysunku Tabelki rysunkowe i ramkiNie istnieje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amtitle

Tego polecenia można użyć do edycji istniejącej ramki rysunkowej. Istnieje możliwość wybrania opcji tabelki rysunkowej, formatu papieru i skali.

Polecenie AMTITLE jest kontrolowane za pomocą okna dialogowego Rysuj Ramkę/tabelkę rysunkową. Można wybrać opcje tabelki rysunkowej, formatu papieru i skali. Można wybrać format arkusza, typ tabelki i skalę rysunku.

OPCJE WIERSZA POLECENIA

Punkt wstawienia: Na rysunku kliknij punkt, w którym chcesz wstawić tabelkę rysunku i ramki, lub naciśnij klawisz ENTER, jeśli tabelka ma zostać wstawiona w punkcie o współrzędnych 0,0,0.

Następnie można wprowadzić dane dla tabelki rysunkowej w oknie dialogowym zmiany parametrów tabelki rysunkowej.

Obiekty do centrowania i przeskalowania:

Wybierz obiekty: Zaznacz żądane obiekty.

Wybierz obiekty: Zaznacz kolejny obiekt lub naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do kolejnego etapu.

Nowe położenie obiektów: Wskaż punkt, w którym mają zostać wstawione obiekty znajdujące się w obrębie ramki rysunku.

Uwaga:
 • Jeżeli na rysunku występuje już tabelka rysunkowa, wyświetlane jest okno dialogowe Edycja ramki/tabelki rysunkowej. Wybranie opcji "Nowa ramka / tabelka rysunkowa", powoduje wyświetlenie okna dialogowego wyboru ramki i tabelki rysunkowej. Opcja "Zmiana ramki rysunkowej / tabelki rysunkowej" pozwala zmodyfikować istniejący zestaw ramki/tabelki rysunkowej.
 • Krótki format daty systemu Microsoft Windows określa format daty. Aby zmienić format daty istniejącej tabelki rysunkowej, należy zmienić krótki format daty systemu Microsoft Windows (korzystając z apletu Opcje regionalne i językowe dostępnego w Panelu sterowania) i wstawić ponownie tabelkę rysunkową.

Okno dialogowe ramek i tabelek rysunkowych

Format papieru

Zawiera ustandaryzowane obramowania zapisane w folderze ramek. Można wybrać jednego ze standardowych formatów lub formatu użytkownika. Aby użyć formatu użytkownika, należy uruchomić polecenie AMOPTIONS i kliknąć dwukrotnie opcje Arkusze rysunku na karcie AM:Standardy (okno dialogowe Opcje). W oknie dialogowym Ustawienia arkusza rysunku, w obszarze Domyślny format papieru, wybierz opcję Dodatkowe i dodaj niestandardowy format papieru do istniejącej listy.

Tabelka rysunkowa

Zawiera ustandaryzowane tabelki rysunkowe zapisane w folderze tabel rysunkowych. Można wybrać jedną z nich lub użyć tabelki użytkownika. Aby użyć formatu użytkownika, należy uruchomić polecenie AMOPTIONS i kliknąć dwukrotnie opcje Arkusze rysunku na karcie AM:Standardy (okno dialogowe Opcje). W oknie dialogowym Ustawienia arkusza rysunku, w obszarze Domyślny format papieru, wybierz opcję Dodatkowe i dodaj niestandardowy format papieru do istniejącej listy.

Tabelki rysunkowe rozszerzenia

Otwiera okno dialogowe Tabelki rysunkowe rozszerzenia, dzięki czemu można dodać do rysunku tabelkę rysunkową rozszerzenia. Ta opcja jest dostępna jedynie w wypadku używania normy GOST.

Skala

Wyświetla wszystkie standardowe podziałki rysunkowe. Można też podać swoją własną podziałkę rysunkową.

Oblicz

Podpowiada współczynnik skali dla sekcji rysunku lub dla wielkości obiektów istniejących w rysunku we wcześniej wybranych granicach. Obliczony współczynnik skali pojawia się w polu skali. Opcja Oblicz jest niedostępna w układzie.

Ustaw bazowy współczynnik skali

Po wybraniu, współczynnik skali przechowywany jest w konfiguracji jako podstawowy współczynnik skali (tylko w obszarze Modelu).

Określ ustawienia domyślne rysunku

Ustawia domyślne wartości siatki, przyciągania, granic, skali rodzaju linii i innych opcji, zgodne z wybranym współczynnikiem skali. Rzutuje na następujące zmienne systemowe:

 • CHAMFERA
 • CHAMFERB
 • FILLETRAD
 • GRIDUNIT
 • SNAPUNIT
 • LUPREC
 • LTSCALE

Zastosuj zmianę skali

Dostosowuje tekst, symbole, wymiary, tabelki i inne elementy do zmienionego współczynnika skali.

Przesuń obiekty

Umieszcza istniejące obiekty rysunkowe, wewnątrz wstawionej ramki rysunkowej. Jeśli zostanie wybrana także opcja Umieść automatycznie, wybrane obiekty są przenoszone do środka ramki.

Umieść automatycznie

Przesuwa wybrane obiekty do środka ramki. Wszystkie obiekty znajdujące się we wstawionej ramce rysunkowej są wybierane automatycznie, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia arkusza rysunku (dostępnym z karty AM:Standardy okna dialogowego Opcje) została zaznaczona opcja Obiekty do zmiany skali: Wybór automatyczny. Jeśli nie istnieje żadna ramka, wybiera wszystkie obiekty. Jeśli obiekty znajdują się poza ramką, wyczyść pole wyboru Wybór automatyczny w oknie dialogowym Ustawienia arkusza rysunku (dostępnego z karty AM:Standardy okna dialogowego Opcje). W przeciwnym wypadku obiekty leżące poza ramką nie są częścią wybranej ramki.

Odblokuj wszystkie warstwy

Wybiera wszystkie warstwy zawierające obiekty i odblokowuje je. Po zakończeniu przywraca stan warstw.

Pobierz z punktu informacyjnego

Pobiera dane dla tabelki rysunkowej z punktu informacyjnego. Jeżeli rysunek zawiera kilka punktów informacyjnych, należy wybrać punkt informacyjny.

Pobierz z właściwości zespołu

Pobiera dane dla tabelki rysunkowej z właściwości zespołu.

Czytaj z zewnętrznego pliku

 • Importuj

Wyświetla listę plików z rozszerzeniem .tit. Przy importowaniu plików z lokalizacji zewnętrznej lub przy częstym korzystaniu z danych Ramek i tabelek rysunkowych, przydatne może być zaimportowanie informacji o Ramkach i tabelkach rysunkowych z pliku zewnętrznego. Ułatwia to definiowanie za każdym razem takich samych danych przy wstawianiu arkusza na rysunek.

Okno dialogowe edycji ramki/tabelki rysunkowej

Nowa ramka/tabelka rysunkowa

Wstawia nową ramkę rysunkową. Wyświetla okno dialogowe ramki i tabelki rysunkowej, w celu wyboru nowej ramki i tabelki. Powiększa wszystkie istniejące ramki rysunkowe, dzięki czemu można wstawić nową ramkę.

Zmień ramkę/tabelkę rysunkową

Uaktywnia opcje edycji ramki rysunkowej i tabelki, danych tabelki i współczynnika skali.

Zmień dane tabelki rysunkowej

Wyświetla okno dialogowe zmiany parametrów tabelki rysunkowej w celu wpisania lub edycji danych tabelki. Edytowane mogą być wszystkie pozycje, z wyjątkiem współczynnika skali.

Zmień ramkę rysunku

Wyświetla okno dialogowe wyboru ramki i tabelki rysunkowej, w celu zmiany formatu papieru.

Zmień tabelkę rysunkową

Wyświetla okno dialogowe wyboru ramki i tabelki rysunkowej, w celu zmiany tabelki rysunkowej.

Zmień skalę

Wyświetla okno dialogowe wyboru ramki i tabelki rysunkowej, w celu zmiany skali. Gdy zostanie wybrany nowy współczynnik skali, wybiera opcję Zastosuj zmianę skali.

AMREV

Włącza i wyłącza funkcję zarządzania rewizjami.

 Wstążka: Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Tytuł i rewizja rysunku
 Menu: Opisz Tytuł i rewizja rysunku Włącz/wyłącz śledzenie rewizjiNie istnieje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amrev

Po włączeniu funkcji zarządzania rewizjami program AutoCAD Mechanical będzie śledzić datę bloku odnośników wstawionych w rysunku. Jeśli program AutoCAD Mechanical wykryje zmianę w odnośniku, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, a do listy rewizji zostanie dodany wiersz rewizji. Jeśli lista rewizji nie istnieje, zostanie ona utworzona i zostanie wyświetlony monit o umieszczenie jej w obszarze rysunku.

Na ogół to polecenie uaktywnia się po zmianie rysunku. Przy pierwszym uruchomieniu tego polecenia do rysunku jest wstawiany blok z nagłówkiem.

AMREVLINE

Dodaje wiesz rewizji do listy rewizji

 Wstążka: Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Tytuł i rewizja rysunku
 Menu: Opisz Tytuł i wersja rysunku Dodaj wiersz zmianNie istnieje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amrevline

Tego polecenia można użyć do ręcznego dodania wiersza rewizji do listy rewizji. Jeśli lista rewizji nie istnieje, zostanie ona utworzona i zostanie wyświetlony monit o umieszczenie jej w obszarze rysunku.

Jeśli jest wstawiana co najmniej jedna ramka rysunkowa/tabelka rysunkowa, wybierz ramkę rysunkową której obiekty są uwzględnione. W przeciwnym wypadku natychmiast pojawia się okno dialogowe Edycja atrybutów rewizji. Po zatwierdzeniu wartości wprowadzonych w oknie dialogowym linia rewizji zostanie umieszczona we wskazanym punkcie.

OPCJE WIERSZA POLECENIA

Wybierz ramkę rysunku/blok tytułowy (RETURN = obszar globalny):Wybierz punkt wstawienia bloku rewizji.

DEFINICJE OPCJI WIERSZA POLECENIA

Wybierz ramkę/tabelkę rysunkową

Wybierz ramkę lub tabelkę rysunkowa do rozważenia.

RETURN

Wszystkie obiekty w rysunku są rozważane.

AMREVUPDATE

Aktualizuje blok rewizji.

 Wstążka: Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.Niedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym.
 Pasek narzędzi: Tytuł i rewizja rysunku
 Menu: Opisz Tytuł i rewizja rysunku Uaktualnij wiersz rewizjiNie istnieje w menu w bieżącym obszarze roboczym.
 Polecenie: amrevupdate

Tego polecenia należy użyć, gdy śledzenie rewizji będzie wyłączone, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek odnośniki uległy zmianie i spowodowały zaktualizowanie listy rewizji.

Uwaga: Uwzględnia ostatnią wprowadzoną w odnośniku.

Okno dialogowe Ustawienia arkusza rysunku

Umożliwia określenie pozycji dla tabelki rysunkowej, formatu papieru i współczynnik skali rysunku dla bieżącego standardu.

Rewizja

Wyświetla najnowszą rewizję normy, z którą jest zgodny ten symbol.

Domyślny format papieru

 

Lista rozwijana

Ustawia domyślną ramkę rysunkową dla bieżącego rysunku.

 

Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik, w którym można dodać plik rysunku (zawierający ramkę rysunkową) do listy rozwijanej, i ustawia tę ramkę jako domyślną ramkę rysunkową.

Domyślna tabelka rysunkowa

 

Lista rozwijana

Określa domyślną tabelkę rysunkową dla bieżącego rysunku.

 

Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik, w którym można dodać plik rysunku (zawierający tabelkę rysunkową) do listy rozwijanej, i ustawia tę tabelkę jako domyślną tabelkę rysunkową.

 

Przycisk Tabelki rysunkowe rozszerzenia

Wyświetla okno dialogowe Tabelki rysunkowe rozszerzenia, za pomocą którego można dodać na rysunku dodatkowe tabelki rysunkowe rozszerzenia (nie więcej niż dwie).

Uwaga:Ta opcja jest dostępna tylko w standardzie norm GOST.
 

Odwróć nr części

Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego, w którym można umieścić numer części naprzeciw tabelki rysunkowej.

Uwaga:Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy bieżący standard kreślarski to norma GB.

Domyślna lista rewizji

Uwaga:Ten przycisk nie jest dostępny w wypadku używania normy rysunkowej GOST.
 

Pierwsza lista rozwijana

Wybiera domyślną listę bloków rewizji dla bieżącego rysunku.

 

Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik, w którym można dodać plik rysunku (zawierający blok rewizji) do listy rozwijanej, i ustawia ten blok jako domyślną listę rewizji.

 

Druga lista rozwijana

Ustawia punkt bazowy dla bloku rewizji.

Ustawienia zmiany skali

 

Obiekty do zmiany skali

Ustala automatyczny lub ręczny wybór obiektów do zmiany skali.

Czytaj z zewnętrznego pliku

Ustawia domyślną nazwę pliku importu standardu (plik o rozszerzeniu .tit) używaną w połączeniu z przyciskiem Import w oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wyświetlanym po uruchomieniu polecenia AMTITLE.

Ustawia domyślną nazwę pliku importu standardu (plik o rozszerzeniu .tit) używaną w połączeniu z przyciskiem Import w oknie dialogowym Ramki i tabelki rysunkowe wyświetlanym po uruchomieniu polecenia AMTITLE.

 

Ścieżka

Wyświetla nazwę folderu zawierającego domyślny plik *.tit.

 

Plik

Wyświetla nazwę domyślnego pliku *.tit.

 

Przeglądaj

Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik, umożliwiające wybranie pliku *.tit.

 

Pole wyboru Pokaż okno tabelki rysunkowej po imporcie

Powoduje, że polecenie AMTITLE wyświetla dane z wybranego pliku *.tit, umożliwiając zaakceptowanie lub odrzucenie ustawień podczas wstawiania ramki rysunkowej.

Widoki utworzone z

Powoduje, że polecenie AMTITLE tworzy wewnątrz ramki rysunkowej sześć widoków, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem polecenia RZUT programu AutoCAD.

 

Nie twórz widoków

Jeżeli ta opcja jest włączona, to rzuty nie będą tworzone.

 

Granice

Rzuty będą definiowane przez punkty zewnętrzne ramki.

 

Obszar rysunku

Rzuty będą określone maksymalnym obszarem rysunku wewnątrz ramki.

Ustal granice

 

Nie ustawiaj granic

Wcześniej ustalone granice nie będą zmienione.

 

Ograniczony narożnikami

Ustala granice zgodne z nowymi obszarem rysunku.

 

Maksymalny

Ustala maksymalne granice, jeżeli obszar ramki jest większy od granic aktualnie istniejących.

Przywróć domyślne

Przywraca domyślne wartości ustawień.

Okno dialogowe Ustawienia tabelek rysunkowych rozszerzenia

Przycisk Tabelki rysunkowe rozszerzenia pojawia się zarówno w ramce rysunkowej z tabelką rysunkową, dostępnej za pośrednictwem polecenia AMTITLE, jak i w oknie dialogowym Ustawienia arkusza rysunku (dostępnym przy użyciu polecenia AMOPTIONS). Gdy okno dialogowe zostało otwarte z okna dialogowego Ustawienia arkusza rysunku, przyciski przeglądania są widoczne, ale nie są widoczne, gdy okno dialogowe zostało otwarte z okna dialogowego wyboru ramki i tabelki rysunkowej.

Pierwsze rozszerzenie

Dodaje tabelkę rysunkową rozszerzenia w konkretnej lokalizacji rysunku na podstawie formatu papieru.

Drugie rozszerzenie

Dodaje tabelkę rysunkową rozszerzenia w konkretnej lokalizacji rysunku na podstawie formatu papieru.

Przyciski przeglądania

Dodaje do rysunku niestandardowe tabelki rysunkowe rozszerzenia. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik umożliwiające zlokalizowanie i wczytanie niestandardowych rozszerzeń. Jeśli rozszerzenie zostanie dodane z ramki rysunkowej z tabelką rysunkową za pomocą polecenia AMTITLE, przyciski przeglądania nie są dostępne w oknie dialogowym.